نرخ دلار مبنا 1USD=40000IRR
قیمت دلار 1USD=40000IRR

پـک کـامل(3 تـکّه) SAN


پـک کـامل(3 تـکّه) شامل؛ 

کارت توسعه SAS/ اکسپنــدر (SAS Expander Card kit)

بـک پلیــن(BackPlane)

کـابلها سَس (SAS Cables)


دسته‌بندی