نرخ دلار مبنا 1USD=40000IRR
قیمت دلار 1USD=40000IRR

اجزاء و قطعات سروری (Server Spare-parts)


سعی ما بر آنست تا کلیه اجزاء و قطعات سروری که؛ در "دسته اصلی" سخت افزار، و "سایر ملحقات سروری" قابل گنجانیدن نمی باشند، را در اینجا به حضورتان معرفی کنیم.