نرخ دلار مبنا 1USD=40000IRR
قیمت دلار 1USD=40000IRR

علف زیر پا

آنقدر اینجا وایستا تا علف زیر پات سبز بشه!

/you-can-stay-here-until-the-cows-come-home

You can stay here until the cows come home