نرخ دلار مبنا 1USD=40000IRR
قیمت دلار 1USD=40000IRR

Every cloud has got a silver lining

در ناامیدی بسی امیدست!

/every-cloud-has-got-a-silver-lining

Every cloud has got a silver lining