Apple never falls far from the tree

حلال زاده به دائیش میره!


 هر خانواده‌ای یکسری ژنتیک و خصوصیت هایی دارند که بر اساس آن‌ها می‌توان خانواده هر فردی را تشخیص داد.