I'm eating my heart

(چی شده! از اضطراب زیاد) قلبم داره وای می ایسته!