نرخ دلار مبنا 1USD=40000IRR
قیمت دلار 1USD=40000IRR

ضرب المثل

در ناامیدی بسی امیدست!

/every-cloud-has-got-a-silver-lining

Every cloud has got a silver lining


از دل برود، هر آنکه از دیده برفت!

/out-of-sight-out-of-mind

Out of sight, Out of mind