Out of sight, Out of mind

از دل برود، هر آنکه از دیده برفت!

-------------------------------------------------

اگر شخصی یا مکانی یا چیزی را که در زندگی روزمره زیاد در دید چشم شما  نباشد، کم کم از یاد تان هم می رود . برای مثال اگر فردی را هر روز می بینید، یا همکار هستید؛ اگر چند هفته همدیگر را نبینید، دیگر کم کم آن فرد از یادتان می رود و او را فراموش خواهید کرد.

-------------------------------------------------

گاهگاهی که دلم می گیرد

پیش خودم می گویم

آن که جانم را سوخت

یاد می آرد از این بنده هنوز؟

گفته بودند

که از دل برود یار چو از دیده برفت

سالها هست که از دیده من رفتی لیک

 دلم از مهر تو آکنده هنوز (حمید مصدّق)