نرخ دلار مبنا 40/000 تومان
قیمت دلار 40/000 تومان

She knows one point

اون به شیطون هم درس میده!

/she-knows-one-point-more-than-the-devil

She knows one point more than the devil